A+ A A-

پیام احزاب و فعالین مستقل به کنگره حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

Share

پیام حزب کمونیست کارگری ایران
به کنگره حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

رفقای عزیز درودهای گرم ما را بپذیرید. از طرف حزب کمونیست کارگری ایران برگزاری این کنگره را به نمایندگان کنگره و رهبری حزب حکمتیست صمیمانه تبریک میگوییم.

کنگره شما در شرایط بسیار متحولی در ایران و در منطقه برگزار می شود. در ایران جنبش کارگری موقعیت بسیار برجسته ای یافته و جنبش های اعتراضی و حق طلبانه با سرعت در حال گسترش و پیشروی است. پیشرویهای جنبش کارگری و فضای چپ حاکم بر جنبشهای جاری و همبستگی عمیق تری که در میان بخش های مختلف مردم ایجاد شده است، تاثیرات مهمی بر فضای سیاسی ایران و ذهنیات توده های مردم گذاشته است. در مقابل جمهوری اسلامی مفلوک تر و منزوی تر از همیشه، غرق بحرانی همه جانبه است و در مقابل مبارزات حق طلبانه مردم در موقعیت ضعیف تر و دفاعی تری قرار گرفته است. جنبش های ناسیونالیستی و ملی اسلامی نیز امروز از همیشه بی افق تر و پراکنده تر هستند.

در چنین شرایطی زمینه برای پیشروی طبقه کارگر و کمونیسم کارگری از هر زمان آماده تر است و وظایف سنگینی روی دوش کمونیست هایی که قصد دخالت در اوضاع سیاسی دارند و تقویت و سازماندهی و رهبری جنبشهای حق طلبانه جاری را امر طبقه کارگر و امر خود میدانند، قرار گرفته است. برای چنین کمونیسمی تلاش برای متشکل کردن کارگران و شکل دادن به یک قطب کمونیسم اجتماعی و کارگری که توجه و اعتماد جامعه را کسب کند و به یک آلترناتیو سیاسی در جامعه تبدیل شود، یک امر مبرم و حیاتی است.

امیدواریم کنگره شما در این جهت گام بردارد و مباحث این کنگره و مصوبات آن راهگشای چنین مسیری باشد.

برای کنگره شما آرزوی موفقیت میکنیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

دوم نوامبر ۲۰۱۷

 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

رفقای گرامی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست،
 با درودهای گرم،
با عرض پوزش و معذرت خواهی فراوان از شما رفقا جهت تاخیر در پاسخ به دعوت نامه شما. صمیمانه از شما رفقا برای دعوت از اتحاد بین المللی به شرکت در کنگره هشتم حزب حکمتیست تشکر و قدردانی می کنیم. متاسفانه در این مقطع از امکان اعزام نمایندگانی از جانب اتحاد بین المللی برخوردار نبودیم. امیدواریم کنگره هشتم حزب حکمتیست در جهت گسترش اتحاد و همبستگی طبقاتی و در تقویت جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران و بین المللی موفق باشد.
 با آرزوی پیروزی طبقه کارگر،

 

 

پیام عبدالله صالح، شخصیت کمونیست از کردستان عراق
به كنگره هشتم حزب كمونيست كارگرى ايران- حكمتيست (كنگره اكتبر)

با سلام و خسته نباشيد

رفقا! دعوت صميمانه شما براى شركت در كنگره را دريافت كردم. اطلاع دادم كه با كمال ميل در كنگره شركت خواهم كرد و مقدمات سفر را هم فراهم كرده بودم. اما به دليل شركت در مراسم تدفين يكى از اعضاى نزدیکم در خانواده، متأسفانه اين افتخار را از دست دادم.

حقيقتاً براى من جاى خشنودى و افتخار بود كه رفقاى كمونيست و عزيز خود را در كنگره ببينم و تبادل نظر نماييم.

كنگره موفقى را آرزومندم و اميدوارم تصميمات كنگره مايه منسجم كردن و قدرتمند نمودن صفوف جنبش ما، جنبش كمونيسم كارگرى، شود. دستان يكايك شما را مى فشارم

زنده باد سوسياليسم
زنده باد آزادى ، برابرى، حكومت كارگرى
زنده باد حزب كمونيست كارگرى ايران- حكمتيست

عبداله صالح
٢٩ اكتبر ٢٠١٧

 

 

پیام کایا هاماری شخصیت کمونیست از فنلاند
بە کنگرە هشم حزب حکمتیست!

 

رفقای عزیز با درود،
بسیار متاسفم بدلایل مشکلات شخصی نتوانستم در این کنگرە حضور داشتە باشم. خوشحال میشدم کە این بار هم در کنگرە همانند دو کنگرە قبلی شرکت می کردم. اجازە بدهید این بار با این پیام خود را در کنار همە شما رفقای عزیزم احساس کنم. بخصوص این کنگرە بە انقلاب اکتبر نام دارد و جهت اطلاع شما مصادف است با صدمین سالگرد استقلال فنلاند کە لنین آنرا امضا کردە است.

 

رفقا!
کمونیسم تنها مبارزە با راستگرایی نبودە و نباید هم باشد، بلکە کار ما قبل از هر چیز باید تلاش برای سازماندهی تودەهای مردم در جهت بە چالش کشیدن هر گونە استثمار سرمایە و فاشیزم باشد. کمونیزم یک مبارزە همە جانبە برای خلاصی از تبعیض، نابرابری، ناعدالتی و فاشیزم است. ما می خواهیم از ساختار نظام سرمایه داری خلاصی یابیم از ایران و عراق و خاورمیانە گرفتە تا اینجا اروپا و دیگر نقاط جهان. برای این منظور باید بە جنبشی عظیم تودەای دامن بزنیم کە وظیفە کمونیستها با اتکا بە طبقە کارگر است. روشن است کە برای از بین بردن نظام موجود و برای رسیدن بە دنیای بهتر نیاز بە اتحاد و همبستگی طبقاتی فراوان داریم.

 

فنلاند سفید و سرخ
اجازە بدهید بعنوان کمونیستی کە در فنلاند متولد شدم از تجربیات این کشور برایتان بگوئیم. بعد از جنگ طبقاتی فنلاند، نخستین رئیس جمهور کشور (کارلو یوهو ستوهلبرگ) و طرفدارانش بر این نظر بودند کە جنگ داخلی فنلاند ریشە در نارسائیهای اجتماعی داشت، کە باید آن نارسائیها با اصلاحات جبران شوند. هدف این بود کە برای دستیابی بە آزادی و دمکراسی و حقوق اجتماعی یک سری قوانین اصلاحی تصویب و بە اجرا درآید کە مهمترینشان عبارت بودند از: قانون رسیدگی و توجە بە وضعیت اقتصادی، اجتماعی اقشار کم درآمد، قانون توجە بە کشاورزان بدون زمین، قانون توجە بە حقوق سالمندان، قانون توجە بیمە بیکاری. مهمترین قانون، قانون بیمە بازنشستگی بود کە در سال ١٩٣٢ بە تصویب رسید. بدین ترتیب طبقە کارگر بە یک سری از خواستها و مطالبتات پایەای خود رسید. در عین حال بورژوازی با اجرائی یک سری از اصلاحات از انقلاب سوسیالیستی هم جلوگیری کرد.

 

رمز موفقیت در همبستگی و اتحاد  است
حزب کمونیست فنلاند از قدیم با دیگر گروهای چپ دیگر برخورد سکتاریستی، فرقەای و منفی داشت کە هواداران آن گروهای چپ را خطرناکتر از جنبش دستە راستی و ضد کمونیستی معروف بە (لاپوان)  قلمداد می کردند.

 

گروه معروف بە "جنبش چپ کارگری فنلاند" در سال ١٩٢٩ توسط  چپها و کمونیستها پایە گذاری گردید، کە بعد از تاسیسش این "جنبش چپ کارگری" یک بیانیە سە صفحەای را انتشار دادند کە در  آن  خط سیاسی حزب کمونیست فنلاند بە نقد کشیدە شدە بود. کشمکش، رقابت و بحثهای بی نتیجە رایج بود، اما در نقد جریانات سیاسی، کمونیستها را بە زهنی گرایی و انزواطلبی متهم می کردند. خود جریان (جنبش چپ کارگری) بە  جای سازماندهی انقلاب کارگری فقط برای بهبود موقعیت اقتصادی کارگران تلاش می کردند. همچنین حزب سوسیال دمکرات فنلاند هم با دید بدبینانە بە (جنبش چپ کارگری) می نگریست، چرا  کە از نظر تاکتیکی حفظ رابطە با جریانهای  چپ سوسیالیستی و کمونیستها کە از مسکو هدایت می شدند را مهم می دانست. در نهایت حزب کمونیست فنلاند منزوی و متلاشی شد، تجربە شکست این حزب هنوز جای تعمق و کنکاش دارد، اما بە نظر من کم شدن حمایت مالی شوروی از حزب، ناروشنی ها و نارسائیهای مالی و بی مهارتی های کە در حزب کمونیست وجود داشت در مقایسە با اختلافات بی پایە درونی دلایل اساسی انشعاب و ورشکستە شدن حزب نبودند. درد متلاشی شدن حزب کمونیست فنلاند را باید در افق سیاسی رهبری آن حزب دید کە نتوانستند در مقابل ترفندهای اصلاحات بورژوازی مقاومت کنند.  

 

در حزب کمونیست فنلاند دو گرایش یا دو اردوی مخالفان درون حزبی را طرفداران سیاسی و ایدئولوژیک حزب کمونیست شوروی و آنهای کە طرفدار استقلال سیاسی و تشکیلاتی از مسکو بودند را تشکیل می دادند کە هیچ کدام نتوانستند در مقابل ترفندهای سرمایەداران کە برای جلوگیری از ایدە سوسیالیستی دست بە اصلاحات زد بودند پایگاە اجتماعی پیدا کنند.

 

رفقا!
امروز هم بە تفکر تئوریک لنینی احتیاج هست کە در مقابل توطئە سرمایەداران، طبقە کارگر و تودە های مردم را سازمان بدهد. متاسفانه حزب کمونیست فنلاند آن را هیچگاە درک نکرد و بعد از سقوط شوروی بعضی از کمونیستهای درون حزب سرخوردە شدند. البتە من خود را منتقد رفقای جانباختەای نمیدانم کە در آن شرایط خطیر و در حد توان فکری و سیاسیشان مبارزە کردند و سختی های زیادی را پشت سر گزاشتند.

 

رفقا!
ما باید از همە تجربیات منفی و مثبت درس بگیریم و با دیدی عمیق و روشن بە مبارزە برای تحقق آزادی و سوسیالیسم ادامە بدهیم. برای کنگرەای کە در آن بحثهای پیشبرندە ارائە خواهد شد و قرارهای مهم و نقشە عمل روشنی ارائە تصویب خواهد شد آرزوی موفقیت می کنم. امروز هم همانند همیشە حقانیت کمونیسم  برای جهان امروز بە یک ضرورت عاجل تبدیل شدە است، ما باید پرچمداری و رهبری تغییر این دنیای وارونە را بدست بگیریم.

 

برای کنگرە اکتبر و برای همە شما رفقای عزیزم بهترینها را آرزو میکنم.
کایا هاماری
 ٣١ اکتبر ٢٠١٧
Kaija Hamari

 

فرشید شکری

پیام به کنگره ی هشتم حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست (کنگره ی اکتبر)

با درودهای انقلابی!
رفقای گرامی، آغاز به کار کنگره ی هشتم حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست را که با صدمین سالگرد گرامیداشت انقلاب کارگری اکتبر مصادف است، به یکایک شما عزیزان صمیمانه تبریک میگویم. بسیار مشتاق بودم در سالن کنگره، و در کنار شما رفقای کمونیست و انقلابی شاهد برگزاری این کنگره باشم، اما علیرغم تلاش فراوان جهت سفر به سوئد، این مهم میسر نگردید. از اینرو برآن شدم تا بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی ام را از بابت دعوت اتان برای شرکت در کنگره، به سمع شما یاران عزیز برسانم.

در خاتمه، پایان موفقیت آمیز کنگره ی هشتم حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست را آرزومندم.

موفق و سربلند باشید

سوم نوامبر 2014

 

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683