در باره وظایف و چارچوب سازماندهی واحد های گارد آزادی

مصوب کمیته رهبری حزب حکمتیست

اردیبهشت ۱۳۸۵ - مه ۲۰۰٦

 

 

مقدمه:

کمتر مقاطعی در تاریخ جوامع بشری وجود دارد که به اندازه امروز میلیتاریسم عنان گسیخته، قدرت نظامی و اسلحه، جنگ و بمباران و قتل و آدم کشی هایی که کمترین رگه ای از "منطق جنگ در جبهه" را همراه ندارد، جوامع انسانی و جامعه ایران را تهدید کند. میلیتاریسم دول عزبی به رهبری آمریکا و ظرفیت بمباران و تخریب کامل جوامع از یک طرف و توان قتل و آدم کشی شنیع دستجات اسلامی و قومی و مذهبی از طرف دیگر، بیش از پیش زندگی مردم ایران را در ابعاد میلیونی به مخاطره میاندازد. در این شرایط وظیفه هر حزب و سازمان کمونیستی است که مردم را برای مقابله با مخاطراتی که زندگی آنها را تهدید میکند، تجهیز کند و در دل شرایط مخاطره آمیز و سخت امکان قدرت گیری آنها را فراهم کند. یکی از اقدامات حزب حکمتیست در این راه، سازماندهی گارد آزادی است.

 

سازمان دهی گارد آزادی بخش مهمی از فعالیت برای تضعیف جمهوری اسلامی، تسهیل امر سرنگونی و یک حلقه مهم قدرت گیری حزب است.اما علاوه بر این سازماندهی گارد آزادی در شرایط کنونی، خطر حمله امریکا و احتمال آشوب و جنگ، به یکی از خطیر ترین اقدامات حزب حکمتیست تبدیل شده است.

 

گارد آزادی ابزاری است که با استفاده از آن طبقه کارگر و حزب تضمین میکند که در پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی و بعد از آن امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه تضمین شود. گارد آزادی بعلاوه ضامن اعمال حاکمیت مردم بر زندگی شان و وسیله ای در دست آنها برای کوتاه کردن دست جریانات قومی و ناسیونالیستی، اسلامی و گانگسترهای سیاسی، از زندگی شان است. گارد آزادی باید شالوده این شکل از قدرتمندی مردم و حزب را فراهم کند.

 

سازمان:

۱ – از نظر سازمانی واحد های گارد آزادی تابع تشکیلات محلی حزب هستند که توسط کمیته حزبی در هر محل سازمان داده می شوند و هدایت میگردند. در نتیجه تشکیل و هدایت واحد های گارد آزادی بنا به تعریف وظیفه کمیته های کمونیستی در هر محل است.

اما در شرایط کنونی این واحد ها بعلاوه میتوانند توسط کمیته تشکیلات کل کشور و یا توسط کسانی که داوطلب شکل دادن به این واحد ها در یک محل هستند، جدا از کمیته های محلی حزب نیز تشکیل شوند. ارتباط چنین واحد هائی مستقیما با کمیته تشکیلات کل کشور خواهد بود.

٢- واحد های گارد آزادی، چه توسط کمیته کمونیستی در محل سازمان داده شده باشند و چه توسط کمیته تشکیلات کل کشور، باید از نظر سازمانی از سایر بخش های تشکیلات حزب جدا باشند. جدایی سازمانی واحد های گارد آزادی از سایر بخش های حزب، باید به نحوی باشد که ضامن جلوگیری از سرایت خطر ضربه پلیسی از یک بخش به بخش دیگر باشد. به این معنی سازمان دهی آن واحد های گارد آزادی منفصل است.

٣- واحدهای گارد آزادی اساسا در شبکه های مرتبط به کمیته کمونیستی، و بویژه در میان جوانان، گسترش مییابند. گارد آزادی هسته تسلیح عمومی مردم به گرد حزب و تشکیل میلیس توده ای است و یکی از اشکال اصلی سازمان یابی جوانان و مردم بخصوص در محلات و شهر ها است.

 

وظایف:

۱ - در محدوده فعالیت گارد آزادی باید فضا سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای مردم آزادتر و برای همکاران رژیم و جریانات باند سیاهی محدود تر شود. تنگ کردن فضا بر عوامل جمهوری اسلامی و اعمال فشار بر آنها و در صورت لزوم فراری دادن آنها در هر محل، تلاش برای ایجاد یک فضای آزاد و باز سیاسی و فرهنگی، مبارزه با میلیتاریزه کردن فضای جامعه و نهایتا ایجاد امکانات کنترل محله توسط گارد آزادی و یا کمیته حزبی قطب نمای اصلی تعیین وظایف واحد های گارد آزادی است.

۲- وجود و حضور گارد آزادی در هر جا باید با رشد دامنه نفوذ و عمل آرمان های انسانی این گارد، با آزادی، با وسیع شدن دامنه حقوق مردم، با تضمین حق زن، با تامین حقوق کودک، با کمک به تامین آزادی بیان، با کمک به فعالیت برای خلاصی فرهنگی، و با گسترش اتحاد و تعاون میان مردم تداعی شود. در نتیجه تلاش در طرح، تبلیع و توضیح بندهای بیانیه حقوق جهانشمول انسان و منشور سرنگونی رژیم اسلامی و تبدیل آنها به پرچم اعتراض و اتحاد مردم و بویژه جنبش جوانان علیه رژیم اسلامی، محور اصلی فعالیت گارد آزادی است.

۳ - وجود و حضور گارد آزادی در یک محله، در یک شهر، در مدرسه و یا دانشگاه و کارخانه،  به معنی هشیاری نسبت به خطر سناریو سیاه و فراهم کردن امکان مقابله با آن است.

۴ - واحدهای گارد آزادی قبل از هر چیز مانع از آن میشوند که کسی یا نیروئی بتواند با ارعاب و زور اراده خود و یا هر قانون و سنت ارتجاعی را به مردم تحمیل کند. افشای بى‌امان جریانات سیاسی که نفعی در ادامه حیات سیاسی، اقتصادی و نظامی رژیم اسلامی دارند و کمک به گسترش دامنه نفوذ آرمانهای انسانی و برابری طلبانه از وظایف واحد های گارد آزادی هستند.

۵ – مقدم بر جنبه فکری و روشنگرانه، گارد آزادی امکان و ابزار عملی تضمین امنیت مردم را فراهم میکند. گارد آزادی وظیفه حفاظت از زندگی مردم و بنیادهای جامعه مدنی را در قبال جریانات باند سیاهی و رژیم اسلامی دارد. در نتیجه واحد های گارد آزادی باید مردم و بخصوص جوانان را متشکل و متحد کند و ظرف قابلیت دفاع از خود را برای مردم ایجاد کنند.

٦- واحد های گارد آزادی باید حزب را به مردم معرفی کنند و نفوذ آن را گسترش دهند.

۷ - واحد های گارد آزادی باید نهایتا مسلح شوند. در این رابطه شناسائی کردن پادگان ها، نهادها نظامی، انتظامی، و اطلاعاتی رژیم، دارو دسته های اسلامی و غیره و تلاش برای نفوذ در آنها در هر محل اهمیت دارد. بخصوص با توجه به امکان حمله آمریکا به ایران واحد های گارد آزادی باید بتوانند راهنما و رهبر مسلح شدن مردم، ایجاد نهاد های دفاع از خود و امداد، خلع سلاح پادگان ها و نهادهای رژیم و پیشبرد سیاست های حزب در این زمینه شوند.

۸ - واحدهای گارد آزادی، میتوانند از ابتدای کار مسلح نباشند اما به تدریج ، با توجه به اوضاع سیاسی باید مسلح شوند. واحد های گارد آزادی باید تلاش کنند که اسلحه لازم برای تسلیح خود را تامین نمایند.

۹ - نفوذ در نیروهای مسلح و جذب افراد چپ و کمونیست و کارا به گارد آزادی، کسب اطلاعات و شناسایی نهادهای نظامی و پادگان ها، نفوذ در این مراکز و جلب همکاری عناصر مخالف رژیم، از وظایف مهم گارد آزادی است.

۱۰ - واحد های گارد آزادی موظف اند که ارتباط خود با حزب (کمیته کمونیستی محل یا کمیته تشکیلات کل کشور) را برقرار نگاه دارند.