A+ A A-

گزارش گوشەهایی از فعالیتهای تشکیلات بریتانیای حزب حکمتیست

Share

 

تشکیلات بریتانیای حزب حکمتیست همراە با شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران در لندن اقدام بە مجموعەای فعالیت در ادامە حمایت از مبارزات برحق مردم ایران نمودە است.بدنبال راهپیمایی از سفارت ایران بە سمت کنسولگری در ١٣ ژانویە، روز شنبە ٢٠ ماە ژانویە در اعتراض بە موضع جانبدارانە بی بی سی بخش فارسی و دعوت از ارتجاعی ترین عناصر دوم خردادی و زهر پاشیدن آگاهانە براین جنبش اعتراضی، اقدام بە تجمع در میدان مرکزی ترافالگار لندن نمودە و علیرغم بارندگی شدید در این میدان با حمل پلاکاردهایی در اعتراض بە جانبداری بی بی سی بخش فارسی نسبت بە جمهوری اسلامی و حرکت در یکی از پر ترددترین نقاط مرکزی لندن کە همزمان توریستهای زیادی از آنجا دیدن میکنند، بە سمت ساختمان سرویس جهانی بی بی سی کە بخش فارسی نیز در آنجا مستقر می باشد راهپیمایی کردیم. دەها نفر با حمل پرچم شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران و سایر بانرها و پرچمهای سرخ در این مسیر با سر دادن شعارهایی در حمایت از مردم ایران و برای آزادی زندانیان سیاسی و کلیە بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و علیە کشتار آنان در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی، توجە هزاران نفر را بە خود جلب نمودە و بە محلی بی بی سی رسیدند.

در محوطە استقرار بی بی سی نیز با شعار و سخنرانیهای متعدد علیە جانبداری و عدم بی طرفی این رسانە معلوم الحال کە نقش آن در بردن تصویر "خمینی جلاد" بە درون ماە و تلاش بی وقفە برای اسلامی کردن انقلاب ایران در سال ١٣٥٧ توسط ضد انقلاب اسلامی، آغاز شد. در این محوطە دەها کارمند و محافظ بی بی سی در جلو درب اصلی ساختمان بی بی سی تجمع کردە تا مانع از تلاش شرکت کنندگان بە داخل ساختمان بی بی سی بشوند، بە شعارها و سخنرانیهای رفقای متعدد گوش میدادند.

لندن سمینار حزب کارگر:
یکی از شاخەهای محلی حزب کارگر بریتانیا در جنوب شرقی لندن در روز دوشنبە ٢٢ ژانویە سمیناری را در رابطە با ایران برگزار نمود. کاوە عباسیان از فعالین شناختە شدە دانشجوئی از سخنرانان این جلسە بود. جمال کمانگر در این سمینار شرکت کردە و طی نوبتی در خصوص ریشەهای مبارزات مردم ایران علیە فقر و استبداد و دیکتاتوری حاکم و توحش عریان رژیم اسلامی نسبت بە طبقە کارگر و تحمیل فقر و گرسنگی و بیکاری میلیونی و در عین حال سلب آزادیهای سیاسی و اجتماعی و فردی از آحاد جامعە سخن گفت. او در ادامە  بر ضرورت همبستگی بین المللی با مبارزات طبقە کارگر و مردم معترض ایران تاکید کرد. جمال کمانگر در بخش دیگر از سخنانش موضع عقب ماندە وزیر خارجە در سایە وابستە بە حزب کارگر بریتانیا بە رهبری جرمی کوربین را مورد انتقاد قرار دادە و از فعالین محلی این حزب خواست تا تلاش بکنند حزب کارگر نە تنها با دید تردید بە مبارزات حق طلبانە مردم ایران ننگرند بلکە بە حمایت همە جانبە از آن برخیزد. این سخنان با استقبال حضار روبرو شد.
 
لندن در اعتراض بە تهاجم وحشیانە دولت ترکیە بە کانتون عفرین
بە فراخوان شورای همبستگی با مبارزت مردم ایران پنجشنبە ٢٥ ژانویە تجمع اعتراضی در مقابل سفارت دولت ترکیە برگزار شد کە در آن با شعارهایی علیە تعرض فاشیستی دولت ترکیە بە مناطق کانتون عفرین آغاز شد و در ادامە فعالین احزاب و سازمانها سخنانی را در رابطە با اهداف شوم این تعرض خونین و ضرورت حمایت بین المللی از مقاومت مردم مبارز عفرین، بیان نمودند.

سعید آرمان از طرف حزب حکمتیست این حملە وحشیانه دومین ارتش بزرگ ناتو بە مردم شرافتمند عفرین را محکوم و سکوت بی شرمانە قدرتهای بزرگ و چشم پوشی آنان از کشتار مردم آزادیخواە عفرین کە "جرم" شان ایستادگی در مقابل داعش و سازمان دادن زندگی انسانی خود است، را شدیدا محکوم نمود و خواهان توقف بی درنگ این حملات وحشیانە شد. دشتی جمال از طرف حزب کمونیست کارگری کردستان، جلیل جلیلی از طرف حزب کمونیست کارگری ایران سخنرانی کردند و همچنین پیام شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران بە زبان انگلیسی قرائت گردید.

تشکیلات بریتانیای حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٢٥ ژانویە ٢٠١٨

Share

 

مسئول سایت حزب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته خارج کشور حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کمیته کردستان حزب حکمتیست
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر مرکزی حزب حکمتیست

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Tel:+46762349683